KALLE KATAILA, LASSE LECKLIN, TEEMU LEHMUSRUUSU

01.04.2017 - 23.04.2017

Tapahtumia / Events:

 

Su 23.4. MUU Art Walk -kierros Forum Boxilla n.klo 15.20-15.45.


 

Atmorelational - Kalle Kataila, Lasse Lecklin & Teemu Lehmusruusu (scroll down for English)


Kalle Katailan, Lasse Lecklinin ja Teemu Lehmusruusun näyttely Atmorelational yhdistelee valokuvaa, videota ja installaatiota. Kataila, Lecklin ja Lehmusruusu työskentelevät itsenäisesti käyden säännöllistä dialogia keskenään. Näyttelysuunnitelma onkin tehty nimenomaan teosten välistä vuoropuhelua ja niiden väliin jääviä alueita painottaen - kolme yksityisnäyttelyä ovat sulautuneet yhdessä joksikin muuksi. Tekijöitä yhdistää ihmisen ja luonnon suhteen erityisyyden tutkiminen ja kyseenalaistaminen antroposeenin aikakaudella.

Atmorelationaalinen -käsite ehdottaa, että on mahdotonta määritellä asian tai objektin tarkkaa alkua ja loppua - yhden asian fyysisen olomuodon lopun ja seuraavan asian alun välillä on liikkuva huokoinen alue. Teokset ovat samalla ilmentymiä ihmisen kompleksisesta suhteesta muuhun olevaiseen sekä omanlaisia olevaisia itsessään. Atmorelationaalinen -käsitettä voidaan käyttää käsitteen 'luonto' tilalla.*

Sen sijaan, että alleviivaisimme yhden uuden käsitteen erityisyyttä käytämme sitä avoimena avauksena uusien käsitteiden ja uudenlaisen ajattelutilan synnyttämiselle. Näyttelykokonaisuudessa nousee esiin maiseman havainnoinnin ja sen osana olemisen pohtiminen. Millaisista materiaalisuuksista ja objekteista ympäristömme koostuu ja mitä niissä pidämme ihmisinä itsestäänselvyyksinä? Millaisia kategorioita luomme meidän ja muun olevaisen välille ja mikä jää meiltä näkemättä?

Kalle Kataila (s. 1978) tuo Forum Boxiin uusia teoksia, joissa hänen työskentelystään tuttu maiseman tarkkailu ja siihen yhdistyvä meditatiivinen tila onkin ensivaikutelmalta kohdentunut aaltojen ja pilvien sekä niiden liikkeiden havainnointiin. Teosten taustalla on kuitenkin toisenlainen tarkasteluiden maisema: valokuva joka uudessa olomuodossaan horjuttaa ajan ja paikan käsityksiämme sekä valokuvan materiaalinen jälki, joka on myös kokenut nopean muutoksensa. Teosten aaltojen ja pilvien lähteinä ovat toimineet alati maisemaa kuvaavat sääkamerat, jotka johdattelevat kysymään: yöllinen pilvien tanssi ja mustien aaltojen liike, ovatko ne olemassa ilman katsettamme?

Lasse Lecklin (s. 1982) on helsinkiläinen valokuvaaja, joka näyttää Forum Boxin näyttelyssä maisemia Huippuvuorilta ja Islannista. Pohjoisen avaran ja villin luonnon äärellä ihminen toimineen vaikuttaisi mitättömän pieneltä, vaikka on todellisuudessa muokannut maisemaa enemmän kuin voisi arvatakaan. Lecklinin teoksissa ihmisen ja luonnon muovaama maisema sekoittuvat yllättävällä tavalla. Hän pyrkii tekemään näkyväksi ihmisen aiheuttamat muutokset, ja toisaalta kannaltamme hallitsemattomat, valtaisat luonnon omat prosessit arktisessa maisemassa. Keskiössä on muutos - mitä voimme tehdä, mitä olemme jo tehneet ja missä muutoksissa olemme vain tarkkailijoita?

Teemu Lehmusruusu (s. 1981) käyttää näyttelytilaa animistisena tilana, johon ihminen voi asettua koettelemaan suhdettaan omaan evoluutioonsa, muihin elollisiin olentoihin ja geologiseen ajanlaskuun. Installaatiot herättävät kollektiivisesti opittuja mielikuvia maan, ihmisen ja eliökunnan historiasta ja tulevaisuudesta, mutta ovat riittämättömiä tarjoamaan yhden luennan. Museaalisten esittämistapojen käyttäminen, sekä luonnontieteellisen, hengellisen ja arkisen havaintomaailman yhteenkietoutuminen ovat teosten keskeisiä piirteitä. Lehmusruusu mieltää taiteellisen työskentelyn tapahtumaksi, missä ihminen on empaattisessa prosessissa muiden materiaalisuuksien kanssa. Aihetta käsittelevä teksti "Pilvien ja fossiilien maa" on myös luettavissa näyttelyssä.


* Bureau of Linguistical Reality
https://bureauoflinguisticalreality.com/portfolio/the-atmorelational/

Näyttelyn katalogi pdf-muodossa luettavissa tässä

 

 

ENG

Atmorelational - Kalle Kataila, Lasse Lecklin and Teemu Lehmusruusu 01.04. - 23.04.2017


During April there will be a group exhibition at Forum Box by Kalle Kataila, Lasse Lecklin and Teemu Lehmusruusu. The exhibition combines photography, video and installation works. Kataila, Lecklin and Lehmusruusu work independently while still maintaining a dialogue amongst each other. They share an interest in exploring the special relationship between humans and nature and also questioning it in the antroposenic era.


"The term ‘atmorelational' suggests it is impossible to define a specific start or an end of of a thing or an object. There is a moving, cellular-type of space between the ending of a physical thing and the beginning of the next one. The works are simultaneously an expression of the complex relationship of humans and other beings and also beings in their own right. The term atmorelational can also be used instead of the term ‘nature'."*


Kalle Kataila (b.1978) brings his new works into Forum Box, in which surveying the landscape (a typical theme in Kataila's works) and meditating on it have been fixed more onto observing waves and clouds and their movement. There is a different kind of landscape of observation behind these works however: a photograph which in its new form shakes our perceptions of time and place, and also the material imprint which has also undergone its own rapid change. The source for the waves and clouds in the works have been weather cameras which continuously photograph landscapes. They beg the question: does the nocturnal dance of clouds and black waves exist without our gaze?


Lasse Lecklin (b.1982) is a Helsinki-based photographer whose works at Forum box will feature landscapes from Svalbard and Iceland. Compared to the vast and wild nature of the North, humans and their actions might seem insignificant, while in fact we have shaped landscapes far more than anyone could guess. Naturally formed landscapes and humans are mixed in surprising ways in Lecklin's works. Lecklin aims to make the changes caused by humans visible while also shedding light on the uncontrollable and vast processes of nature in the arctic environments. At the centre of it all is change - what can we do, what have we already done and for which changes are we merely the observers for?


Teemu Lehmusruusu (b.1981) utilises his exhibition space as an animistic space into which the viewers can settle and test out their relation to their own evolution, other living beings and the geological chronology. The installations awaken collectively learned images of the history and future of the Earth, humans and organisms. All of these are insufficient in providing just one single reading however. Using museum-type presentation, perceptional concepts of the natural sciences, the spiritual and the everyday world are all themes which intertwine in Lehmusruusu's works. Lehmusruusu considers artistic processes as an event which engages humans in an empathetic process with other materials. A text on these topics titled "The land of Clouds and Fossiles" will be available at the exhibition.

 

* Bureau of Linguistical Reality
https://bureauoflinguisticalreality.com/portfolio/the-atmorelational/


Welcome to the opening on Friday the 31st of March at 5-7pm!